Đò dọc rồi lại đò ngang,
Có đi anh đợi, có sang anh chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001