Đò công một chuyến năm tiền,
Làm thân con gái chớ nên đi đò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001