Đò đầy không xuống sợ trưa,
Quán đông không ghé e mưa ướt mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001