Đò đưa một chuyến năm tiền,
Chị em ai nấy xuống thuyền mà đi.


Khảo dị:
Đò đưa một chuyến năm tiền,
Ớ cô bán lụa xuống thuyền tôi đưa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001