Đò đưa cô Tấn cô Tần,
Cô Tấn xuống huyện, cô Tần sang sông.


Khảo dị:
Đò đưa cô Tấn cô Tần,
Cô Tấn xuống bể, cô Tần sang ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001