Đò đưa đò đậu mặc đò,
Ai từng được chốn ấm no lại về.


Khảo dị:
Đò đưa đò đậu mặc đò,
Ta đà có chốn ấm no ta rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001