Vạn thiên lý ngoại trung thu nguyệt,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.

Thơ một túi, rượu lưng bầu,
Tiếng ca quản nhặt khoan dòng nước biếc.
Hồng phấn ca thanh phiêu Bạch tuyết,
Kim liên lạp ảnh toả thanh yên.

Gió trăng chở nặng một con thuyền,
Kho vô tận mặc ai thích hứng.
Phong lưu ấy nghìn vàng chưa xứng,
Nhác trông lên trời đã rạng đông.
Vừng trăng lơ lửng trên không.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962