Đêm trông đêm trời đà mau rạng,
Trúc gầy mòn có nhớ dạng ngành mai.
Ai xui trong dạ ai hoài,
Anh mới dời chân nhớm gót tới chốn non đoài nỉ năn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001