Đêm thu nguyệt chiếu hà giang,
Chào chàng vọng nguyệt quá sang vườn đào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001