Đêm thu đông khách văn nhân,
Hạ tình tưởng đến gái xuân liệu lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001