Đêm thanh nguyệt rạng mái đình,
Chén son chưa cạn sao tình đã quên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001