Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005