Đêm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý âm thầm cội cây.
Đêm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rày chẳng thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường,
Ngọn đèn thấp thoáng, nửa thương nửa sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001