Đêm qua vật đổi sao dời,
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Đêm qua rót đọi dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy oan mày dầu ơi!
Đêm qua rót đọi dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi oan mày!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009