Đêm qua trăng gác đầu non,
Vạc kêu sương lạnh em buồn tái tê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001