Đêm qua tựa gối loan phòng,
Dầu hao thiếp rót, đèn chong canh dài.
Chờ chàng canh một, canh hai,
Canh ba canh bốn... đêm dài như sông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001