Đêm qua súc miệng ấm đồng,
Tôi vào tôi thấy buồng không, tôi ngồi.
Nhà trong người để chăn tằm,
Nhà ngoài chật khách biết người nơi mô?
Chỉ rằng chỉ rối vò tơ,
Biết người có đợi, có chờ hay không?
Tay mang khăn gói qua sông,
Có sang tôi đợi, tôi chờ cùng sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001