Đêm qua rót đĩa dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy, sự này tại ai?
Đêm qua rót đĩa dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, oan tôi rót dầu.


Khảo dị:
Đêm hôm qua rót đĩa dầu hao,
Bấc non không cháy, oan tao rót dầu.
Đêm hôm
qua rót đĩa dầu đầy,
Bấc non không cháy, oan mày dầu ơi.
Đêm qua, vật đổi sao dời,
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Đêm qua
, rót đọi dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy, oan mày dầu ơi!
Đêm qua rót đọi dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi, oan mày!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001