Đêm qua nghe hạc cầm canh,
Nghe chim phượng hót, nghe anh khuyên nàng.
Anh khuyên nàng, nàng đã hồ nghe,
Trách con gà trống le te gáy ròn.


Khảo dị:
Đêm nằm nghe vạc kêu canh,
Nghe chuông gióng sáu, nghe anh dỗ nàng.
Dỗ nàng, nàng chẳng hay nghe,
Trách con gà trống cứ le te gáy hoài.
Đêm khuya nghe vạc cầm canh,
Nghe chuông gióng sáu, nghe anh khuyên nàng.
Anh khuyên nàng đã hồ nghe,
Trách con gà trống le te gáy dồn.
Đêm khuya nghe vạc trở canh,
Nghe chuông vén sáo, nghe anh khuyên nàng.
Anh khuyên nàng đã hồ nghe,
Trách con gà trống le te gáy dồn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001