Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng,
Đêm nay cửa ngỏ, gió đông lọt vào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001