Đêm qua ngỏ cửa chờ ai,
Đêm nay cửa đóng then gài khăng khăng?
- Trót yêu anh, em mở cửa ra,
Hát năm ba câu cho các chú, các bác, các chị em nhà cùng nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001