Đêm qua ngỏ cửa chờ ai,
Đêm nay cửa đóng then gài khăng khăng.
Đêm qua mở cửa xem trăng,
Đêm nay thơ thẩn xem trăng, trăng mờ.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006