Đêm qua nằm trọ nhà hàng,
Rèm thưa gió lọt lòng càng nhớ thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001