Đêm qua mới khéo là đêm,
Ruột xót như muối, dạ mềm như dưa.
Hỏi chàng chả thấy chàng thưa,
Hỏi trăng trăng lại cắm cờ làm cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001