Đêm qua mận mới hỏi đào,
Vườn xuân đã có ai vào hái hoa?
Bông đào chênh chếch nở ra,
Dang tay muốn hái sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới tới đây,
Thấy hoa liền hái, biết cây ai trồng?


Khảo dị:
Tối hôm qua mận đến hỏi đào,
Vườn xuân đã có ai vào hái hoa?
Bông hoa đào chớm chớm nở ra,
Ra tay khiến bứt sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới tới đây,
Thấy hoa liền hái, biết cây ai trồng?
Đêm qua mận đến hỏi đào,
Vườn xuân đã có ai vào bẻ hoa.
Bông hoa chênh chếch nở ra,
Giơ tay khều bứt sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới tới đây,
Thấy hoa liền bẻ biết cây ai trồng.
Bông hoa điều chơm chớm nở ra,
Thò tay muốn bẻ sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới thấy đây,
Xin hoa cho biết cây ai trồng?
Bông đào choi chói nở ra,
Giơ tay muốn hái sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới tới đây,
Thấy hoa thì hái biết cây ai trồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975