Đêm qua mất một cành sòi,
Sáng ngày lại gặp một người quần thâm.
Xê ra kẻo chúng anh nhầm,
Vợ anh áo trắng quần thâm như người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001