Đêm qua lốp đốp mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Đôi bên bác mẹ thì già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo nấy cho chồng đi thi
Hết gạo em lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học, trọ thì nơi nao?
Hỏi thăm phải ngõ mà vào
Vai đặt gánh gạo miệng chào: Kìa anh!
Chàng giận thì thiếp làm lành
Miệng cười hớn hở rằng: Anh giận gì?
Thôi thôi đừng giận em chi
Muốn lấy vợ lẽ, em thì lấy cho
Hay là lấy vợ nhà trò
Hết bao tiền của em lo cho chàng
Làm trai cho đáng thân trai
Thu xếp nhà ngoài cho lẫn nhà trong
Áo ướt em lại mang hong
Mồ hôi em giặt, quần hồng em mang
Rồi mai anh ra chơi làng
Trong xóm ngoài làng, kẻ ngắm người trông
Kìa kìa vợ sắm cho chồng
Cành loan cành phượng càng hồng cành hoa


Khảo dị:
Cây cao gió đượm la đà
Thấy
anh hay chữ em đà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo nấy cho chồng đi thi
Hết gạo em lại gánh đi
Hỏi thăm trường học ở thì nơi nao
Hỏi thăm chỗ đến liền vào
Vai thì đặt gánh, miệng chào: thưa anh!
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Khế chết đi, khế lại mọc chồi
Cây sung có nhị, cây hành có
hoa
Đôi bên bác mẹ thì già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo em gánh gạo đi
Hỏi thăm trường học vậy thì nơi nao?
Hỏi thăm đến ngõ mà vào
Tay cất gánh gạo miệng chào: Thưa anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
3. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)