Đêm qua là cái đêm gì,
Chiêm bao thấy đó nằm kề thở than.
Cùng nhau trò chuyện, phàn nàn,
Tình trong giấc mộng muôn vàn ái ân.
Hỡi người tình nhân!
Xa xôi chi mấy thêm phiền ước ao.
Đông liễu tây đào,
Lòng đây nhớ đấy biết bao vì người!
Người về định liệu người ơi!


Khảo dị:
Đêm qua là cái đêm ?
Chiêm bao thấy đó, nằm kề thở than.
Cùng nhau trò chuyện, bàng hoàng,
Tỉnh ra mới biết
muôn vàn ái ân.
Ới hỡi người tình nhân!
Xa xôi biết có muộn phần chút nao.
Muốn cho đông
liễu tây đào,
Lòng đây nhớ đấy biết bao nhiêu tình!
Nhớ lời hẹn ước ba sinh
!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001