Đêm qua gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu thấy khách biên đình sang chơi.
Ai về nhắn liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay
.
Trót say nhau mặt võ mình gầy,
Hình dung nhan sắc chẳng tày người ta.
Nhác trông lên trăng đã xế tà!


Khảo dị:
Đêm qua gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu thấy khách bên thành sang chơi.
Ai về nhắn liễu Chương Đài,
Cành xuân mới bẻ cho người chuyền tay.
Trót say nhau mặt võ mình gầy,
Hình dung nhan sắc chẳng tày người ta.
Nhác trông lên trăng đã xế tà!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001