Đêm qua gió lọt song đào
Tiếng đàn văng vẳng nơi nào xinh xinh
Đàn Bá Nha khéo gảy khúc Lưu thuỷ, Cao sơn
Tư Mã Tương Như khéo gảy khúc Phụng cầu hoàng
Tai nghe văng vẳng tiếng đàn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001