Đêm qua chung bóng chung hơi,
Bây giờ kẻ ngược, người xuôi mặc lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001