Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng.
Cá buồn cá lội tung tăng,
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai.


Khảo dị:
Đêm đêm chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người quân tử có buồn hay không?
Tối hôm qua chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người trí thức có buồn cùng chăng?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970