Đêm qua có ngủ xin thề,
Phần thì muỗi cắn, phần mê sự nàng.


Khảo dị:
Đêm qua có ngủ xin thề,
Một rằng muỗi cắn, hai mê sự nàng.
Đêm qua có ngủ xin thề,
Phần thì muỗi đốt, phần mê sự tình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001