Đêm qua có ngủ xin thề,
Một giấc đến sáng, chớ hề vẫy tai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001