Đêm qua bước chân lên trời,
Lạc đường lạ ngõ gặp người cung tiên.
Ước chi duyên sẽ bén duyên,
Cho duyên cõi thọ, thành duyên cõi trần.
Dạ buồn chân bước phân vân,
Trời xui anh thẳng tới sân tơ hồng.
- Ông Tơ, ông có nhà không,
Ông ra xua chó cho tôi cùng với nao!
Tơ duyên ông cất nơi nao,
Cất trong chum quả, hay vào ao sen?
Người nào trái kiếp lỡ duyên,
Thì ông xe lại cho liền một đôi.
Còn như ông ấy với tôi,
Thì ông xe thẳng làm đôi vợ chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004