Đêm qua bóc uốn một mình,
Nghe hơi sương xuống nhớ tình nhân xưa.
Tình nhân xưa bây giờ xa vắng,
Nỗi mong chờ cay đắng riêng em.
Than ôi tăm cá bóng chim,
Biết đâu đường lối mà tìm hỡi ai!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004