Đêm qua bà chủ ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]