Đêm qua bà chủ ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001