Đêm qua anh mới hỏi nàng,
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001