Đêm qua đốt đỉnh hương trầm,
Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001