Đêm nay anh gối tay nàng,
Đêm mai ra ngoài biên, anh gối đàng dây neo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001