Đêm nằm võng rách cùng queo,
Ông bá hộ tới nói, chê nghèo không ưng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001