Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng,
Canh sang năm gần lụn khúc rồng.
Trách ai ở chẳng hết lòng,
Phụ tình gần gũi có chồng xa xôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001