Đêm nằm tay gối chân co,
Lòng thương thục nữ ốm o gầy mòn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001