Đêm nằm nghe vạc trở canh,
Nghe sư gõ mõ, nghe anh dỗ nàng.


Khảo dị:
Nằm đêm nghe vạc trở canh,
Nghe chuông gióng sáu nghe anh dỗ nàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001