Đêm nằm nghe dế kêu râm,
Dang tay thổ dế sầu thầm nợ duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001