Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]