Đêm nằm mà bỏ tay sang,
Giường không chiếu lạnh, hỏi chàng đi mô?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001