Đêm nằm luống những sầu bi,
Sưu cao thuế nặng lấy chi thanh nhàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001