Đêm nằm lắng cặp tai nghe
Nghe con dế kêu lả chả
Ngày sáu khắc cầu sông Ngân nước chảy phả hai bờ gió rung
Em khoác cái áo màu hồng ra em ngó tứ tung
Tưởng là tin thơ nhạn gửi nên khoác cái áo màu hồng ra đi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001