Đêm nằm lấy áo kê đầu,
Áo bao nhiêu nếp, dạ sầu bấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001